AKD Müşavirlik

AKD Müşavirlik

Şirket Hizmetleri

ŞİRKET KURULUŞU SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER / ŞUBE BÜRO AÇILIŞ İŞLEMLERİ

Ana Sözleşmenin Hazırlanması

Şirket Kuruluşunun Tescil Ettirilmesi

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Merkez Nakli

Şube Açılışı gibi işlemler yapılır

İŞLEMLER STRATEJİSİNİN UNSURLARI

Standart tasarım

Ürüne yönelik

Sürece yönelik

Mamul stok politikasının belirlenmesi

Stok üretim hizmet tesislerinin odağının belirlenmesi

Yeni ürün/hizmet geliştirilmesi ve tasarımı

Kaynakların stratejik alternatifler arasında dağıtımı

Tesis planlama: Kapasite, yer seçimi ve yerleştirme

İş tasarımı

İşleyişle ilgili taktik kararlar

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURMA

Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, yurtdışında elde ettikleri kazançlarını, Türkiye’ye yabancı yatırım olarak getirebilirler. Yurtdışındaki şirketlerin Türkiye’de açmak istedikleri şubeler için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden ön izin alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu şubeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak izin ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulurlar.

AYNI ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Şirketler arasındaki rekabeti azaltmak ve şirketin pazardaki payını arttırmak amaçlıdır. Birleşme sonunda ortaya çıkan şirket, her iki şirketin de pazardaki yerlerinden pay alacaktır. Aynı zamanda, o sektördeki firma sayısını azaltacağından, pazardaki rekabet ortamını da azaltacaktır.

  1. Verimliliği arttırmak. Birleşme sonucunda, sabit giderler ve toplam üretim maliyetleri azalabilir. Şirketler, ölçek ekonomisinin, kapsam ekonomisinin ve oluşan sinerjinin getirdiklerinden faydalanabilir.
  2. Şirket için anahtar bir girdinin (hammadde vb.) düzenli tedarikinin sağlanması. Bir şirket, kendi tedarikçi şirketini satın alabilir veya onunla birleşebilir. Böylece sürekli ihtiyaç duymuş olduğu girdileri sorun olmadan sağlayabilir

TİCARET SİCİLİ

  1. Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline tescillerini yapmak,
  2. Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri yapmak,

2.1 Gerçek kişilerde unvan, adres, faaliyet konusu değişikliği, ticareti terk v.b.işlemleri yapmak,

2.2 Tüzel kişilerde ana sözleşme değişikliği, tescile tabi yönetim kurulu, ortaklar kurulu, genel kurullar, fesih ve tasfiyeler vb)

  1. Ticaret Sicili memurluğunca düzenlenmesi ön görülen belgeleri vermek,
  2. Ticari işletme rehni tescil etmek,
  3. Kamu kurum ve kuruluşlarının müseccel tacirler hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri vermek,
  4. Mevzuat gereğince sicil memurluğunca yapılması öngörülen diğer iş hizmetleri yapmak,

ŞİRKETLERİN OLAĞAN-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ

Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurul’un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Hazırlık sürecindeki işlemler.